ALAS – VÁŠ ŠPECIALISTA PRE KAMEŇ, ŠTRKOPIESOK A BETÓN

Spoločnosť, ktorá ako prvá na Slovensku použila v názve „ALAS“ bola založená v roku 1992 pod názvom Alas – štrkové a betónové závody s.r.o., Bratislava. Firma odkúpila existujúce prevádzky kameňolomov od pôvodných prevádzkovateľov a  postupne otvárala nové štrkopieskovne a betonárne. V roku 2002 vznikla spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva a výroba transportbetónu. Spoločnosť už dlhodobo patrí medzi najväčších výrobcov kameniva v Slovenskej republike. Prevádzkujeme 5 kameňolomov,  6 štrkopieskovní a 8 centrálnych betonárni.

Z hľadiska predaja produkcie je záujmovým územím našej spoločnosti Bratislava a okolie, ako aj oblasť bratislavského, trnavského, nitrianskeho a trenčianskeho kraja. Sme pripravení zabezpečiť dodávky celej našej produkcie do zákazníkom určeného miesta. Disponujeme dostatočným počtom vyklápacích a špeciálnych vozidiel na prepravu kameniva a betónových zmesí.

Spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy. Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Okrem kvality výrobkov sa zameriavame aj na ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu a na všetkých našich prevádzkach dbáme o šetrný prístup k prírode a nášmu okoliu.