Právne oznámenia

ALAS Baustoff-Holding GmbH
Unterthalhamstraße 2
A- 4694 Ohlsdorf
E-Mail:
Telefon: +43 (0) 5 0799-1601
FN: 398046m
ATU: 68041549
Okresný súd Wels

Autorské právo

Grafická úprava tejto webovej prezentácie, použité grafiky, ako aj jednotlivé príspevky sú chránené autorskými právami. Stránky je možné rozmnožovať, meniť alebo používať iným spôsobom len na základe výslovného schválenia.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky zverejnené obsahy boli dôkladne preverené, v prípade potreby aktualizované. Napriek tomu nie je možné prevziať zodpovednosť najmä za úplnosť a správnosť zápisov, chyby redakčného a technického typu, ako aj škody, vyplývajúce z používania vyžiadaných informácií. Takisto sa prevádzkovateľ tejto webovej stránky na základe právnych ustanovení dištancuje od akýchkoľvek obsahov zalinkovaných stránok.

Upozornenie k ochrane údajov

„Táto web stránka používa Google Analytics, analyzačnú službu webu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv.  textové súbory „Cookies“, ktoré sa uložia vo Vašom počítači, a ktoré umožnia analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto web stránky (vrátane Vašej IP adresy)\r\nvygenerované cez Cookie, sa prenesú na Google server v USA a tu sa uložia.  Google tieto informácie použije za účelom vyhodnotenia Vášho využívania web stránky, na zostavenie hlásení o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním webu a internetu. Google tieto informácie poskytne prípadne tretím osobám, ak je to stanovené zákonom alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s inými údajmi od Google. Inštalácii Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho Browser softvéru; upozorňujeme však na skutočnosť, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto web stránky v plnom rozsahu. Využívaním tejto web stránky vyslovujete súhlas so spracovaním Vašich údajov zo strany Google vopred stanoveným spôsobom a na vopred určený účel.“\r\n\r\nPokiaľ Google Adsense, inzertná webová služba Google Inc., USA („Google“), zapne na tejto web stránke reklamu (textové inzeráty, bannery atď.), Váš Browser uloží Cookie, zaslaný od Google Inc. alebo treťou osobou. Informácie uložené v Cookie môže Google Inc. alebo aj tretia osoba zaznamenať, zbierať a vyhodnocovať. Okrem toho Google Adsense využíva za účelom zbierania informácií aj tzv. „Web Bacons“\r\n(malé neviditeľné grafiky), použitím ktorých možno zaznamenať, zbierať a vyhodnocovať jednoduché činnosti, ako je návštevnosť webovej stránky. Informácie o Vašom využívaní tejto web stránky vytvorené cez Cookie a/alebo Web Bacon sa prenášajú na server Google v USA a tu sa ukladajú. Takto prijaté informácie Google využije na vyhodnotenie Vášho spôsobu používania so zreteľom na zobrazenia Adsense. Google tieto informácie poskytne prípadne tretím osobám, ak je to stanovené zákonom alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s inými údajmi od Google. Ukladaniu Cookies na Váš pevný disk a zobrazeniam Web Bacons môžete zabrániť. K tomuto účelu si musíte vo Vašich nastaveniach „Browser“ zvoliť „akceptovať malé Cookies“ ( v Internet- Explorer pod „Extra“ / Internetové opcie / Ochrana údajov / Nastavenia“, vo Firefox pod „Extra“ / Nastavenia / Ochrana údajov / Cookies“).

Whistleblower systém

Dôveryhodný a kooperatívny vzťah s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami je ústredným prvkom našej firemnej kultúry. Naša spoločnosť ALAS Slovakia s.r.o. ponúka whistleblower systém, ktorý poskytuje bezpečný a dôveryhodný spôsob oznamovania náznakov porušenia zákonov a interných predpisov zo strany našej spoločnosti alebo našich zamestnancov.

Kto má právo nahlasovať?

Zamestnanci aj externé strany (zákazníci, dodávatelia, obchodní partneri atď.) majú možnosť nahlasovať oznámenia prostredníctvom nášho systému na podávanie oznámení.

Najčastejšie oblasti pre nahlasovanie:

  • Obchodná oblasť
  • Diskriminácia
  • Ľudské práva a pracovné podmienky
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Životné prostredie

Vaše oznámenia môžete nahlásiť na email:

Postup nahlasovania:

Prijaté oznámenia zaznamená a spracuje náš informátor. Informácie sú sprístupnené len tým osobám, ktoré ich potrebujú na preverenie oznamovateľa. Pokiaľ neexistujú iné zákonné požiadavky, totožnosť oznamovateľa a nahlásenej osoby/subjektu bude utajená. Najneskôr po troch mesiacoch dostanete spätnú väzbu, či a aké opatrenia boli v dôsledku nahlásenia prijaté, alebo z akých dôvodov sa po nahlásení oznámenia  nepokračovalo. Upozorňujeme, že úmyselne nepravdivé nahlásenia môžu mať za následok právne následky v závislosti od ich povahy a rozsahu.

Ochrana dát:

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v tiráži.
Ďakujeme vám za vašu podporu pri udržiavaní našich vysokých štandardov a podpore integrity firemnej kultúry.