KVALITA NAŠICH VÝROBKOV JE NAŠA NAJVYŠŠIA PRIORITA

Spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy. Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Okrem kvality výrobkov sa zameriavame aj na ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu a na všetkých našich prevádzkach dbáme o šetrný prístup k prírode a nášmu okoliu.

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy

EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

VÝROBKY

Betón

transportbetón triedy C8/10 – C60/75

cementovobetónové kryty vozoviek triedy CB I, CB II, CB III

vodotesný betón, max. priesak 50 mm, trieda C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50

cementové a sádrové potery (anhydrit AE 20, 25, 30)

cementová stabilizácia triedy CBGM C3/4, CBGM C5/6, CBGM C8/10, CBGM C12/16

ľahký a ťažký betón