KVALITA NAŠICH VÝROBKOV JE NAŠA NAJVYŠŠIA PRIORITA

Spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy. Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Okrem kvality výrobkov sa zameriavame aj na ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu a na všetkých našich prevádzkach dbáme o šetrný prístup k prírode a nášmu okoliu.

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy
EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

VÝROBKY

Kamenivo

kamenivo do asfaltových zmesí pre obrusnú vrstvu (LA < 20, PSV > 52)

kamenivo do asfaltových zmesí pre podkladové vrstvy

kamenivo pre cestný betón (LA < 20, PSV > 52, odolný voči AKR)

vápencové kamenivo pre chemický priemysel

kamenivo do betónu EN-12620

predrvené kamenivo zo štrkopiesku

kamenivo do koľajového lôžka – schválené výrobky pre použitie na železniciach na Slovensku

kamenivo do koľajového lôžka – schválené výrobky pre použitie na železniciach na Slovensku, v Rakúsku a Českej republike

kamenivo pre hydraulicky nestmelené zmesi

kamenivo pre podkladové vrstvy ciest

prírodné ťažené kamenivo

zásypový materiál