KVALITA NAŠICH VÝROBKOV JE NAŠA NAJVYŠŠIA PRIORITA

Spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy. Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Okrem kvality výrobkov sa zameriavame aj na ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu a na všetkých našich prevádzkach dbáme o šetrný prístup k prírode a nášmu okoliu.

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy STN EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.